سرمایه هوشمند

اینوپارس به اطلاعات، تجارب و ارتباطات خانواده بزرگ بانک پارسیان دسترسی دارد و این سرمایه هوشمند اکوسیستم نوآوری پارسیان برای ارائه به تیم‌ها و استارتاپ‌ها به حساب می‌آید.
اینوپارس در هر مرحله از نیاز تیم‌ها به هرکدام از این دسترسی‌ها، همراه تیم‌هاست و سرمایه هوشمند مورد نیاز آن‌‌ها را در اختیارشان خواهد گذاشت.