احمد واحدی

مشاور ارتباطات‌بازاریابی

مشاور ارتباطات‌بازاریابی

آیین دایی‌جواد

کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری تیم‌ها

کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری تیم‌ها

وحید فاقدی

مدیر نظارت اکوسیستم نوآوری پارسیان

مدیر نظارت اکوسیستم نوآوری پارسیان

محسن عسکری

مدیر سرمایه‌گذاری اکوسیستم نوآوری پارسیان

مدیر سرمایه‌گذاری اکوسیستم نوآوری پارسیان

میثم زرگرپور

مدیر توسعه اکوسیستم نوآوری پارسیان

مدیر توسعه اکوسیستم نوآوری پارسیان

علی موسوی

معاون فناوری و نوآوری داده‌پردازی پارسیان

معاون فناوری و نوآوری شرکت داده پردازی پارسیان