علی موسوی

معاون فناوری و نوآوری داده‌پردازی پارسیان

میثم زرگرپور

مدیر توسعه اکوسیستم نوآوری پارسیان

محسن عسکری

مدیر سرمایه‌گذاری اکوسیستم نوآوری پارسیان

وحید فاقدی

مدیر نظارت اکوسیستم نوآوری پارسیان

آیین دایی‌جواد

کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری تیم‌ها

احمد واحدی

مشاور ارتباطات‌بازاریابی